UUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHB%%%%B%%BBB%%%B%%%%%B%BB%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%BBBBBBBBBBBB%%BCVCV=;;;;;::::::::=yyyC;::::::::::::::::::::^::;;;;:;:^^
VVVVVVUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHBBBBBBB%BBBBBBB%BBBBBBBBB%%%B%B%%%%BBB%%%%%%%%%%%%%%%%%%BBBBBBBBBBBBBBBCVCV==;;;;;::::::;yyyyC;::::::::::::::::::::^^:;;;;:;:^^
VVVVVVUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHBBBBBBB%BBBBBBB%%%B%%%%BBB%%%%%%%%BUCCCUB%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%BBBBCVVV==;;=;;;;;:::;yyyyC;:::::::::::::::::::::^:;:;;:;:^^
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB%%%%%%%%%%%%%%%%BBBB%BBBBB%%B%%%%%%%%BBBB%%%%%%CVVCCyyH%BB%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%BBCVVV=====;;;;;:::;yyyyC;;::::::::::::::::::^:^;;;;::;:^^
HVVUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH%BB%%BBB%%%%%%BHUUVCyy===yCVHCVCCCy=;;yVVCB%%%%%%%%%%%BBBBBBBBBBBBHCVVV=====;;;;;;;:=yyyyC;;::::::::::::::::::^::;;;;::;:^^
BHVVUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH%%B%%%BBB%BHHVVVVCy==;;;;;;;=VCCy=;;=VUVCCyVBBBBBBBHHHHHHHHHHHHHHHHUUVVCyy===;;;;;;;=yyyyC;;;::::::::::::::::::::;;;;::;^^^
BBUVVUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBBH%%%%%%BB%HVUUVyyyyyyyy=;;;:;CCy=;;;CVCyy==;=CBBBBBBBBBBBHHHHHHHHHHHUUUUUUUUVVCy===;;yyyyCy;;;:::::::::::::::::^::;;;;:;;^^^
HBBHHHHHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB%%%%%%%%%%%%%BVUHVyy=;;;;;;;;=;:;CC=;;;yVC=;;;;;;;;VBBBBBBBBHHHUUUUUUUUUVVVVVUUUUUUUUUUVVCyyyyy=;;;:::::::::::::::::^^:;;;;:;;^^^
VHBBUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHBBBBBBBBBBBBBB%%%UHBUy=;:::::::::::::Cy;;;=Cy=;;;;;;;;;;;HBBUVVVVVUUUUHHUUUUUUVVVVVCCCCCCCVVVVVVCCCCyyy=;;;::::::::::::::^^;;;;;:;:^^^
VUHBHUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHBBBBBBBBBBBB%BU%Hy;;=yy=;;::::::::y=;;:=y;;;;;;;;;;:::;yVUUHUUVVCyyyyyyyyyy=yyyyyyyyyyyyyyyyyCCVCCCCCCCCyy==;;;::::::::::;;;;;:=:^^^
UVUBBUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHBBBBBBBBBBBBBUH%UVUUUVCy=====;:;::;;;;:=;;;;;;;;;::;yVHHUVyy=;===;;;;;;;;;;;=======y=======yyyyyyyyCCCCyyyyyyyyyy===;;::::;;;;;:=:^^^
HVVUBBUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHBBBBBBBBBBBBBVH%%BHVCCCCyy==;;;;:::;;::;;;;;;;:::;yVUVVCCCCCCCyyyyyy=====;;::::::::;;;======;=====y===yCCCCyyyyyy=========;;;;:::;^^^^
HBBBHBBBBBBBBBBBBBB%%%%%%%%%%%%%%%%%%%VHB%UVVUVyyyyyyyy=;=C=:;::;;;;;:::;=CVVUUUVCyy=====================;::^^:::::;;===;:;;=====;=yyyyyyyyyy=======;;;;;;;;::::
UUVVUHBHUUUUUUUUHHHHHHHHHBBBBBBBBBBBByH%HHHHCyyyyyyyyyyyU=Cy:::;;;::^^;CUHHUCCyCCCCyy==========;;;;;;;;;====;;::^^:::::;=;;::;=====;==yyyyyy=========;;;;;;;;;;;
VUVVVUBBHUUUUUUUHHHHHHHHBBBBBBBBB%%HV%%BBHC==yyyyyyyyy==C=V;^:;::::=CHHUVVVVVVCy=======;;;::::::::::::::::::::::::^^^:::::;;::^::;;=yy====yyyy=======;;;;;;;;;;;
VUVVVVHBBUUUUUUUHHHHHHHBBBBBBBBBBBHUM%BBHyVUUVVVVCCyy==y=;:C=^^:;CHHHUUHUVyy======;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::^^:::::^^^^^^^::;;=Cy;:;;;=======;;;;;;;;::
VUVVVVUHBBUUUUUHHHHHHHBBBBBBBBB%%UUM%BBBUCVVVCCy=;;;;::;UC=y::yUBHHHHVCy=======;;;::;:::::::::::::::::::::^^^^^^^^::::^^:::::::::^^^^^^::;yy;:::::::;;;;;;;;;;::
BHBBBBBHHBBBBBBBBBB%%%%%%%%%%%%%HUBBBHUC=CCCy==;;;;;=;;:=;::yHBBBHUCy=yy====;;;;;;;;:::::::::::::::::::^^^^::::::::::::::::::::::^:::^^^^::;y=::::::;;::::::::::
CVUVVVVUHB%HUUUUUHHHHHHBBBBBBBBHCUHUCCCy;y==;;=yCVVC=;;;:=yHBBBUCyyyyyy==;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::^::::::::::::::::::::::::^^^^^^^^^^^^^^:;=;::::=;;;;;;^^^^^
CVUVVVVUUHBBUUUUHHHHHHBBBBBBBUUHHVCCCCC=:;=yVUUVVC=;;;;:=UBBHUCyyyyyy==;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:;=:::=;;;;;;^^^^^
CVUVVVHUUHHBBUUUHHHHHHBBBBHUUUVUHUVCCCC==VUUVVVCy;;;;::CBBHVCyyyyyy==;;===;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^:;=;;=;;;;;;^^^^^
CCVUVUUVUHHHHHUUHHHHHBBBHVUUUCHBHVCCCCC;UUUVVVy=;;;::;HBBUCCyyyyyy=;;===;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:=;=;=;;;:^^:^^
HBHHBHBBBHHB%%%%%%%%%%BVHUUBUBBHVVCCCCy;VUVVCy==;;::yBBUVUVyyyyy=;;===;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:==;=;;=:^:^^^
UUUHHUUUUHHHHHHHHHHHHVUUVHBUHBHUVVCCUBy;=VVy===;::=UBBVUHVyyyyy===yy=;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^==;;;=:::^^^
VVVVVVVVUHBUUUUHHHHVUHCHBBHH%BUVCCUBHV==;yy===;;;yBBHUBHCyyyy===yy==;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^==;;=:::^^^
CVVUUVVVUHBUUUUHHUVHVVBBBBU%BUVyCBHVCCC=;:;=;:;=yBBHHBUyCyyy==yyy=;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::^::::^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^:y;;;:::^^^
VVVVUVVUUUBHHHHHVUHVHBBBBUBHVyyHBVCCCCy;==;:;==CBBBBBVCCCCy=yyyy==;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::^^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^:y;;::::^^
BUBBHB%%%HB%%%BUBUV%%%MMBUUCyVBUVCCCC=yy===:==yBBBBHCVVVCyyyyyy===;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::^.^::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^:y:::::^^
UUHHUHHHHHBBHUUBVVBBBBBBUUyyHBHVVCCyyCCy===;;yBBBBUCUUVCyCCCyy====;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;:::::::::::::::::::::::^^^^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^.^^^y;::::^^
VVVVVHVUUUBHVUBCVHHBBBBBVyCBBHUVCCyCCCy======H%BBVCHHUCCCVCCC=====;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::^=^^::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^.^^^;y^:::^^
VVVVVHUUUUHVHBCVHHHBBBBUyVBBHUVCyCCCy==y===;U%BBCCHHUCVVUVCVy======;;;;;;;;;;;;;;;;;;:^:::::::::::::::::::::::^C:^^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..^^^^^^^^.^^^^:=;:::^^
VVVVVUUUUUVBBCCHHHHBBBBCHBBHUVyyVVC==y=====y%BBCCBBHCVUHVVUC========;;;:;;;;;;;;;;;;:^:::::::::::::::::::::::::Vy^^:^^^^^^^:^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^.^^^^:;;:::^^
HHHHHHHBBVBBCVB%%%%%%%UHBHHUC=VVCy=yy====;;BBBVyBBHCUHBVVHV===yC====;;:=;;;;;;;;;;;;^:;;::::::::::::::::::::::;VC:^^:^^^^^^::^^^^^^^^^^^^^^.^^^.^^^.^^^^:;;:::^^
H%BBBBH%UHBCC%%%%%%%%UHHHUC=yUVCyyC====;::VBHVyHBBVUHBHCBHy===Uy===;;:==;;;;;;;;;;;:^:;::::::::::::::::::::::^yVVy^^::^^^^^^:^^^^^^^^^^^^^^..^..^^.^^^^^:::;::^^
UBUUUUHVU%VyHHHHHHBHVUUUVy=VHVCCCy===;:;;;BBV=UBBVCBBBCHBC==;UV====;:;==;;;;;;;;;;:^:;;::::::::::::::::::^:::^CCUC:^^::^^^^^::^^^^^^^^^^^:^^...^^^.^^^^^;::;::^^
VHBUUUUV%VyUHHHHHHHCVUUC==UUVVCCy==;:;;;;CBVyCUHUyHBBVVBH==;CHy====;:==;;;;;;;;;;;:^;;;::::::::::::::::::^::^;CVUVy^^::::^^^^::^:^^::^::^^:^...^^.^^^^^^;^:;::^^
HHBHUHy%HCyBHHHHHHyVVVy=yHVVUCC=;;::;;;;:HHC;VUUyVHHUCHBy==;HV====;:;==;;==;;;;;;:^:;;;:;::::::::::::::::.::^yCVHUV:^^;:::^^^^:::^::::^:^^:^^.^^..^^^^^::^:;::^^
%%%%%UHBCyH%HHHHUyCCC==CBVUUCy==;:;;;;;:;BV==VVC=HVVCCUV==;CHy===;:^==;;==;=;;;;;:^;=;;:;::::::::^::::::^^:::CCUUHVy^^;;:::^^^:;::^:::^:^^^^^.....^^^^^:^^:;;:^^
MMMM%C%UyV%MBHHHyCCy=;VHVUVCy=;:;;;;;;:;yHC:yCCyCVCCCCVy=;;VC===;;:;==;;==;=;=;;:^^;==;;;:;;::;::^::::::^^:^;CVHUUUV:^:;:::^.^:;::^:::^^^^^^^....^^^^^:^^^:;=^^^
%%MMVBBCyB%M%%ByyC==;UHCVCC=;;:;;;;;;:;;VV=:CCC;VCCCCCC==;=y=;==;:;==;:;===;==;;:^:;==:;:;;;:;;::^::;::^;::^CCUUUUUVy^:;;::^.^^::^^^^^^^^^^^^^..^^^^^^^^.^:;=^:^
BBBBC%UyCMMM%BV=C==;UUCCCC=;:;;;;;;::;;:UC:;CC==VCCCCCy;;===;;;;;:==;;:;=;;;=;;;^:;;==:;:;;;:;::^^::;::::::;CVUUUUUUV^^;;::^^^^:^^^^^^^^^^^^^^..^^^^^^^^.^:;=^:^
BBBHU%CyHMMMBU=y=;;UUCCCy=;:;;;;;;::;;;;Uy;;CC:yCCyCCCy;;y=;;;;;:y;=;:;;;;;;;;;:::;;;;:;:;;:;;::^^:;:^^y^:^yCUUUUUUUV=^::^^^^.^:^^^^^^^^^^^^^^..^^^^^^^.^:^;=^^^
BBBVHBy=%MMMB==;;;UUCCCy;;:;;;;;;::;;;;;V=;=Cy:yCyCCyC=;===;;;;;:V;;;^;;;;;;;::^=:;;;::::;:::::^^^::::;=:^;CVUUUUUUUUC^::^^^^.^:^^^^^^^^^^^^^^..^^^^^^..^:^==^^^
BBBVBUy=MMMMC;;;;UUCCCy;:;;;;;;;::;;;;;;V;;=C=;yCyCyyy;:y==;;::::;::;^;;;:::::::=:;::::::::::::^.^:::^C::^CCUUUUUUUUUV:^:^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^..^^^^^..^:^^==^^^
BBBVBVyCMMMB;;;;UUCCC=;:;;;;;;;;:;;;;;;;C;;=C;;Cyyyyyy;:C==;;;;:CV:^^^:::::::::y:;::::::::::::^^^:::^=y^^;VVUUUUUUUUUU=^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^..^::^:y=^^^
%%%UHCyVM%%y;;;VHCCC=;:;;;;;;;;:;;;;;=;;y;;;C:=C=yyyy=;;=y=::;::VU::::^^^::::::V::::::::::::::^.^::::V;^^CVUUUUUUUUUUUC^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^.^^::^^:y;^^^
%%%UHCyVM%B;;;CHCCC=::;;=;;;;;:;;;;;;;;;y;=;y;yC;yyyy=:y=y;::::;UH::=:::^.^:::=V^:^::::::::::^^.^:^^CV^^=CUUUUUUUVVVVVV^^^^^^.^^^^^^^^^^.^^^^^^......^^:^^;y:^^^
HHHUVCyC%MC;;yHCCC=::;;==;;;;::;;;;;;;;;=;=;yVyy;yyyy=:V=y;::::=HH;:y:::::^^:^CV^^^^::::::::^^^^::^=V=^:Cyy;:::;=yyyCCC:^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^..^.^^^:^^:=C^^^^
HHHBCVy=%%=;yHVCC=:;;;=y;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;=Uyy;=yyy;^Hyy;::::CHH=^C;::::::^:UC^.^^:^:::::^^^:^^^;VV^^^^:;yVUUUUUUUUUU=^^^^^;^^^^^^^^^^.^^^^^^.^.^^^::^^:yy^^^^
HHHHCV=;%B;=UUCCy::;;=y;;;;;:;;;;;;;;;;=;;;CyUyy;;yyy;^Hy=;::::CHHV^V=:::::::=Hy^:^^::^^^^^^^;^^^:VU=.:=CUUUUUUUUUUUUUUy^^^^^=^^^^^^^^^^.^^^^^^..^^^::^^^;C;^^^^
HHHHHCy:BU=CHCCy:;;;;y=;;;;:::;;;;;;;;y;;;=%HUyC=:=yy=^HV=;::::CHHH:C=^^^^::^yHC::^^:^^^^^^^y^^^^CUV^:CUUUUUUUUUUUUUUUUC^^^^:y^^^^^^^^^^.^^^^^^.^^^:::^^:=C:^^^^
HHHHHCy:CHyBCyy;:;;;yy;;;;;:::;;;;;;;==;;=HM%%%%y;:::yyHHCy=;::VHHHCUHVCyy;^^VHV;=^^^^^^^^^y;^^^yUU:^CUUUUUUUUUUUUUUUUUV^^^^;y^^^^^^^^^^.^^^^^.^^^:::^^^;yy^^^^^
HHHHHH;;=VVUyy;:;;;=yy;;;;::::;;;;;;;C;;yV%MMMMHC;;;:CBHHHHHHHHHHHVy=;;=CHHV=UHUyVC;^^^^^^CC^^^yUHy^CUUUHUUUUUUUUUUUUUUV^^^^y=^^^^^^^^^.^^^^^^.^^^::^.^:=C::^^^^
HHHHHHU:y=HCC=:;;;;yy=;;;;:::::;;;;;=y;=CBMMMM%CU=::;;%%BHHHHHHV=^.  ...^yHHHHUUHHUCyy==VHC==CUUU^CUVCCCCVVUUUUUUUUUUUC^^^^C;^^^^^^^^^.^^^^^^^^^::^.^:;Cy^^^^^^
UUUUHHHU;VVCy:;;=;=yy;;;;:::::;;;;;;C;;VUMMMMMUUV;::::UM%BBHHUy;^..^;;;;:^^;UHHHHHHHHHHHHHHHHHHUU;CUVyVUUVy===CUUUUUUUUC^^^=C;^^^^^^^^^.^^^^^^^^^:^^^^:yC::^^^^^
UUUUUHHHCUCC=:;y=;=yy;;;;:::::;;;;;;V;VC%MMMM%VHy;::;;=MM%BBHC:.^=Cy^ .^=::=UHHHHHHHHHHHHHHHHUUCCUUUUC;^.... .:yUUUUU=^^^CV:^^^^^^^^^.^^^^^.^^^^^^^:=C;::^^^^^
UUUUUUBBCVyy:;=y=;yyy;;;;:;:::;;;;;=VyVHMMMMMUHV;::;:::BMM%BV:^;CVy:C:.^^.==;VHHHHHHHHHHHHHHUUHVVUUUy;^^^^::;:^. ^yUUU;^^=VC^^^^^^^^^^.^^^^^.^^^^^^:=Cy:::^^^^^
BB%%%%%HVCC;;;yyy;yyy;;;::;:::;;;;;=VVCMMMMM%VHy;:;;:::yMM%V::yVVU;BM=.^::^CCUHHHHHHHHHHHHHHUUHUHUUC=::=y;^..^;y;. .^CU:^:VUC^^^^^^^^^..^^^^^^^^.^^:=Cy:::^^^^^^
%%%%%%%VVyy:;yyyy;yyy;;;:;;:::;;:;;=UCBMMMMMUHV;::;:::::%MU;:CUUBU^=;::..^.=HHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUC=yCV:=y. ..^=y^..:;^^yUU=^^^^^^^^^.^^^^^^^^.^^:=CC::::^^^^^^
BHHHHBHyCC=:;yyyC=yyy;;;:;;:::;;:;;;UVMMMMM%VHy;:;::::::UB=;yUHBBC.. ^.....:HHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUVVUyVMU^ .:^^=C;..^^;UUU;^^^^:^^^..^^^^^^^.^^;yCC:::::^^^^^^
HHHHBBByCyy==yyyyyyyy=;;:;;;::;;::;;y%MMMMMHUU=:;;:::::;=%U=yH%BBC.........:HHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUHHH^=;.; .^::CC;^^:CUUV^^^^:^^^^..^^^^=VUUV;yyC::::::^^^^^^
%BBBBBB=CyCy=yyyyyyyyy;;:;;;::;;::;:yMMMMM%VHC;:=::::::::BMH=U%%%U^:^.^....:HHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUHHV..    .^UVC;^^yUUC^^^^:^^^^.^^^^:UUUUUV=C:;:::^^^^^^^^
%BBBBBB=C=CH=yyyyyyyyy;;;;;;;:;;::;;;%MMMMBUUy;;;:::::::=VMMBCB%%B:==::::^:;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUHHy.  .  ^UHVC;^:VU=^^^:^^^^..^^^^yCy=CUH=:;;:::^^^^^^^^
%BBBBBB=C;C%yyyCyyyyyy=;;;;;;:;;:::;:HMMM%VBC=:=:::::::;CyMMMBHB%B;=Cy;:;=VCHHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUHHy.. ..  ..^UHHCC:^=U^^^::^^^..^^^^=CVVCCUH=;;;::^^^^^^^^^
%BBBBBB=C;C%H=CyCCyyyyy;;;;;;;;;;:;;;=MMM%VHy;=;:;:::::yCVBMM%BHBBU:yCVVCy:UHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUHC^:^^^^..:^=HUHVC;::C^^^:^^^^.^^^^:CVUUVCUH=;:::^^^^^..^^^
%BBBBBByC;=%%VyyyVCyyyy=;=;;;;;;;:;;;:HMMHHCy;=:;:::::;VCBHMM%BBHHHUVVVCCCVHHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUV:=:^^^^:;:VHHHV;;yV;^^:^^^^..^^^:CyCUUVVUU:;;::^^^^^^.^^^
BBBBBBBVy=;B%%CyyCVyyyyy;==;;;;;;;:;;;=%%VHy===;;::::;yyB%UMM%BBHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUU:=C=;:=yVCUHUC=CVUV^^:^^^^..^^^:CCCyVUVUHC:;::::^^^^^^^^^
BBBBBBBHyy:U%%ByCyVCyyyy;==;;;;;;;:;;;:U%VVy;y;;;::::;CV%%U%M%BBHUHHUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUCyyCC=y;;UUUCVUUUU=^:^^^^^..^^:CCCCCVUUUH;;;::::::^^^^^^^
BBBBBBBBCy;y%%%HyCCVyyyy==y;;;;;;;;;;;;=HHCy=y;;:::::=yB%%HBM%%HHHHUHHHUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUUUVVCCyCUUUUUUUUV^::^^^^..^^:CCCCCCVUUHy:::::::::::^^^^^
BBBBHBBBHy=:H%%%HyyUyyyC=yy;;;;;;;;;;;;:VHy=y=;;::::;CC%%%BUMM%BHHHHHHUHHHHHHHHHUHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVUUUUU=:^^^^^..^^;CCyyyCVUUHy:;::::::::^^^:^^^
BBBBHBBBBUy;=%%%%VyUCyCC=yy=;;;;;;;::;;;HVy=y;;;::::=yB%%%%UMM%%BHHHHHHHHHHHHHUVVHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUVUUUVVVVVVVVVVVVUUV:^^^^^..^^=yCVVUUUUHU=;;::::::::::^^^^^^
BBBBBBBBBBV=;C%%%B=UCCCyyCy=;;;;;;;::;:=UCyyy;;;:::;yC%%%%%U%MM%BHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVUUUy^^^^^^^^^=VUUUUUUUV=:;;::::^^^^:^^^^^^^^
BBBBBBBBBBBC=;V%%%yUVCCyCCy;;;;;;;;::;;CVyyy=;;;:::;yH%%%%%HHMM%BBHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUVUUVVVVVVVVVUUUy^^^^^^:^:=VUUUUUVy;:::;:::::^^^^^^^^^^^^^
%BBBBBBBBBBBV;;CB%yHVCCCCCy;;:;;;;;::;=yVyyy=;;::::=yB%%%%%BVMMM%BBHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVUVUVUUC^^^^^^;^==CVVUVy;::::::::::::^^^^^.^^^^^^^
BBBBBBBBBBBBBU=:=UyHVVVCVCy;;;;;;;;::;C=Cyyy;;;::::=V%%%%%%%UBMMM%BBBHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVUUVV;^^^^:;;y:;==;::::::::::::::::^^^^.....^^^^
BBBBBBBBBBBBB%BV=:=HVHVUVy;::;;;;;;::;C;Cyyy;;;:::;yB%%%%%%%BVMMM%%BBBHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVy^^^^;=yy^^:^::::::::::^:::::::^^^^.......^^
%BBBBBBBBBBBB%%%%VVHUUVHC=;::;;;;;;:;=y=yyy=;;;:::;C%%%%%%%%%HUMMM%BBBBHHHHHHHH=;;;;;;;==yyCCVUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVC^^^:yyC=^^^.^^^^^^^:::^^::::::^^^^^.........
BBBBBBBBBBBBBBB%BCHVHVHCy;::;;;;;;::;y;=yyy=;;y;;:;U%%%%%%%%%BHHMMM%BBBBHHHHHHHy;==;;==yyyyy=====yCUUUUUUUUUUUVVVUC^^^=CVC;^^...^^^:::^^^^^^::::::^^^^^.........
BBBBBBBBBBBBBB%BVHVUVUCy;:::;;;;;;:;;V;=yyy=;;y;;;=B%%%%%%%%BBUVHMMM%BBBHHHHHHHU:==;yyyyyyyyyyyyyy^VUUUUUUUUVVVUUy^^;CVVy:^:::::^^^:^^::^^^^::::::^^^^^.........
BBBBBBBBBBBBBBBVUUUVVC=::::;;;;;;;;;;V;=yyy;;=y;;;=B%%%%%%BBUUB%BUBMMM%BBHHHHHHHy;;yyyyyyyyyyyyyyy=UUUUUUUUUUUUV=^;CUVC=::===;:;;::^^:^^^^^^::::::^^^^^.........
BBBBBBBBBBBBBUCVVVCCy=::::;;;;;;;;;;;C==yyy;;CC;;;C%%%%%%BHUB%%%%BHUBMM%BBBHHHHHU=yyyyyyyyyyyyyyy=UUUUUUUUUUUUV;=VUVCy;=;==y==;::::::^;^^^^^:::^::^^^^..........
BBBBBBBBBBHVCyCCCCy=;::::;;;;;;;;;;;=yC;yyy;;UC;;;U%%%BBBVH%%%%%%BUVyV%M%%BBHHHHHU=yyyyyyyyyyyyy=VUUUUUUUUUUVCCVUVCy==y=======y;::::::^:^^^^::^^:^^^^...........
yCVVVUVVCy==yCyCV=;:::::;;;;;;;;;;;;=Cy=yyy;;HC;;;HBBBBBV%MMMMM%%UCCyCyVBM%BBBHHHHUyyyyyyyyyyyyyUUUUUUUUUUUVVUUVCy==yyy=====;=y=::::::^^^^^:::^^:^.^^...........
UCCyyyyy==yCy=;V%%C:::;;;;;;;;;;;;;;yCU;Cyy;=BV;=;BBBBBV%MMMMMMBUVyVVCCCyCH%%BBHHHHHUCyyyyyyyyVUUUUUUUUUUUUUUVCy==yyyyy=====;=y::::::^^^^^^^::^^:^.^^...........
BBBBHVC====;;;;=UH%H=;;;;;;;;;;;;;;;CHU;Cyy;=BU==;B%BBUBMMMMMM%UHVUVCCCCyyyCUBBBHHHHHHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVC===yyyyyyyy;==;=y;::::::^^^^^^^:^^^:^.^^...........
BHVy==;;;;;;;VB%M%BHUy;;;;;;;===;;=yH%C=yyy;yBH===BBBBVMMMMMMMHVVHHUVVVCCCCC=yVHBHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUUVCy==yyyyyyyyyyy===;y=:::::::^^^^^^::^^^:^.^............
C=====;;;;;:VMM%%%MMMM%H=;;=;=;;;=CB%By;yyy=yBBy==BBBHHMMMMMMBUUHHHHUUVCCCy;yyVCVHBHHHHHHHHUUUUUUUUUUVCy==yyyyyyyyy===yyCy;;y=;:::::::^^^^^::^^::^^^............
======;;;:;=%MBBBBBBBBBBH=;;;;;;=VB%%Vy=yyy=yBBV==BBBU%MMMMMMBCVHHHHUUVCCyyyVVVVVCCUHHHHHHHUUUUUUUVCy==yyyyyyy==yyyCy;yyy==Cy;yy;:::::^^^^^:^^^:^^^^^...........
=;;;;;::=CyHM%BHy=yCVVVVVUU=;;;CB%%%UU=Hyyy=yBBB==BBBUMMMMMMBUVUUHHHUUUVC;yCVVVVVVVVCCUHHHHUUUUVyy=yyyyyyyyy==CVCCCyy=yyCCCy==yyCy:::::^^^^::^^:^^^^^...........
;;==CC=CVCVMMBBC;=VUHHBHHU%%VyH%%%%UCVHBCyC==BBBC;BBHBMMMMMMUCVHHHHHHHHVyCVVVVVVVVVVVCyVVUUUCyyyyCyyyyyyCCCy;==VCCyyCCCyyy;=;=yyyCC=:::^^^::::^:^^^^^...........
VHBBByVVCy%M%HUCHHHBBBHHHBUBM%UUBBUCCBBBH=C==BBBB=BBU%MMMMM%VUHHHHHHUUUyyCUVVVVVVVVVCyCyUVC=;=CCCCCyyyy=CCy==;yCCyyCCy=;;==;;===yyyCV;:::^::::::^^^^^...........
BBBBCCUCyyM%BHHBBBHBHUVCHBBUBMM%UyCHB%BBByCy;BBBBUUBU%MMMMMHCVHHUHHHHUVyVHUVVVVVVVVV=CVC;CV=;yyCCCC;=CC=y=;=;yCCy=Cy;;=yyyyy===yyyyyyVC:::::::::^^^^^...........
BBBHyUCC==BBBBBBBHHVCVHUVUBBU%MMM%UHBBBBBU=C;HBBBBBHHMMMMM%VCVHHHHHHHUyCUBHUVVVCCyy==yyV=:=yCyyyyyyy;CVVCVy=;;=;;;;;=yyyyyy=yyy=yyyyy=yC;:::::::^^^^^...........
BBBCVUC===y%BHHHUVVHHHBBBHVHUBMMMMMBUBBBBByC=VBBBBHUMMMMMM%VVHHHHHHHHVyV%%%UV=:::^^^^^^^^^^=CCVVVyy=y=yyy:^^^^:;=;=yCCCCCyyCCyCCy===:;=====;::::^^^^^...........
BBByUVy==y;BBBHVUHBHHHHUHHHVVU%MMMMM%VBBBBH=yyBBBBHHMMMMMMByyHHHUUHHHyUV%%%B=:^;;=yCC===;^^^;;=;;:;:::^^^:;;=y==yCCCCCCCCCCyyy==;;;;yy==;=CVC;::^^^^^...........
BBHyUC=yC=;CBBBBBBBHUVVVUVHHCHB%MMMMMMVHBBBVyyHBBBBU%MBMMMHCCHHHHHHHU=V%%%%U;^=C=VVVVVV=^.^:^..^^:::;==y;CCCyyCCCCCCCCCCCy==y;=;============yCy;:^^^^...........
BBHCUC=C====VBBBHHUVVHHHHHVUCHBB%MMMMM%VBBBByyVBBBBUBMH%M%H=VHHHHHHHVCU%%%%y;:CVC=yyy=;:^^:^.^:^^^=yy;==CCCCCCCCCCCCCCCC===y===========yy======C=:^^^^^........^
BBUVVyCC=====BBHUVUHBBHHUHBVCHHBB%MMMMM%UBBBByyHBBBHHMHHB%U=VHHHHUUHCUV%%%%C===;:::::^^^;=^^^;==;^^===CCCCCCCCCCCCCCCCC;=y=;==============yyy===yy;^^^^^^^^^^.^^
BBUVVCCy====;UBBBBBBBHHVyUHCVUHHBBB%MMMMHHBBBHyCBBBUBMMCHHUyUHHHHHHH=C%%%%%%Uy=;;=y=:::yCC;^:;===;^^:yCCCCCCCCCCCCCCCy;;y;=============y==;;;:;;;=;;^^^^^^^^^^^^
BBHCVCC====;HVHBBBBBHUyyCCVUUUUUHHBB%MMMMVBBBBHyVBBUBMMHCUVyUUUHHHUHyUH%%%%BUVHUCy=:::CVVV:^::CCCy;^^:CCCCCCCCCCCCCCy=C===============;;;;;=======;;:^^^^^^^^^^^
BBHCVCC===;VBBVBBBBHUVyHHHHHHHHHHHUUUHBMMHHBBBBBVUBUBMM%UCVCCCHHHUUU=V%%%%BU%%BHC;::;VVVVy:^:^=yCVC:^^:CCCCCCCCCCCCC=y==============;;===y=yyyyyyyyy=^^^^^^^^^^^
BBBCCCC===yBBBUUBBBHHUUHHHHHHHHHHHHHBBHH%MVUUBBBBHBV%MMM%UyCCUHHHHHVCV%%%%UB%UC=;:;=VVVVV:::^^yVC=;=;^^:CCCCCCCCCCC=y;============;;;==CCCC=yyyyCyyyV;^^^^^^^^^^
BBBUyCC===VBBBBHVH%BBBBHHHHHHHHHHHHHHHHBH%BVBVBBBBBV%MMMMHyyUHHHHHHVVV%%%%V%%C=y;;CyyCyVC::=;::V=yyC=^::VCCCCCCCCCyy;============:==CCCCy=yCCCCyyyyyyV;^^^^^^^^^
BBBByCC==;yBBBBBBHVUB%BBHHHHHHHHHHHHHHHHHB%HH%VBBBBVMMMM%U=VHUHHHHUV=V%%%HCUVyC==VyyVVyV;:^==^^;=CVy:::CCCCCCCCCyyy;==============CCCCy=yCCCyyCCCCCy=CV:^^^^^^^^
BBBBHyCy===CUHBBBBBHVCH%%BBHHHHHHHHHHHHHHBBBV%BUBBBVMMMM%VCHHHHHHHHUCVBMHHByyC=yUCVCCCyC::;VC;:^:;::::CCCCCCCCCC==============;;=yCyy==yyy===yCCCCCCy=CC::::::::
BBBBBHyCy=;VVCCCCCCCCVVCVHBBBBHHHHHHHHHHHHBHVBBBUBBVMMMMBCHHHHHHHHHHyVB%UHyCCyCCHCHUVVV=::=VVC;:::::;CCCCCCCCCyy=;==============yCyyCCCCCCCCCCCCCCCCC==y;:::::::
BBBBHHBVyy==CUUUUUUUUUVCHUVUHBBBBHHHHHHHHHBHUHUBBUBV%MMMCUHHHHUHHHHUCyHBC=CCyUCBCHHHUVC^::=yCVC;yyyCCVCCVVVVCC=y===y=========;=yyyCCCCCCCCCCCCCCCCCCCy=y;::::::V
HHHBBHBBHCy==yCVUUUUUCVBBBBBHVVHBBBHHHHHHHHUUUUU%HVCBMMHVHHHHHHHHHHHHCCyyCC=UUVHVBBHHyy^:;yyCVyyCCVVVVVVVVVCyC==y===y=======;=y=yCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCyyC:::::CH
VHHHBBHBBBHVy=======yUBBHBBBBVBHVUHUUUHHHHHCUUUUHBVBHU%CBHHHHHHHHHHUUU;=CCyVVCBCBBBBVU:;:CVy;y=CVVVVVVVVVCCy==yy====y======:==yCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCyyC=;:;VHU
%VHHHBBHBBBBBHUCCCVHBBBHHHHBHVBBBVUUUUUHHHCVUUUUUHCBMByHHHHHHHUUHHHUUVyCC;CVVVBU%%BBCV==;VCyyyCVVVVVVVVVVCyy==yy===yy=====;:=CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCyyCy:;VUVV